silvester shutterstock 524049496 900x600

Betaalbaarheid
• Door de afschaffing van de verhuurderheffing kunnen corporaties ook investeren in de betaalbaarheid van hun woningen. Met de hoge inflatie van dit moment (> 10%) en de groepen mensen die sowieso al met een betaalrisico te kampen hebben, is en blijft het een urgent thema. In de afspraken over betaalbaarheid is een balans gevonden tussen algemene maatregelen waarvan alle huurders profiteren en specifieke maatregelen waarvan mensen met lagere inkomens van profiteren.
• De bijdrage aan betaalbaarheid past binnen de totale opgave waar corporaties voor staan. Betaalbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister voor Volkshuisvesting en verhuurders. Het Rijk is verantwoordelijk voor de inkomensondersteuning, corporaties zijn er voor verantwoordelijk om betaalbare woningen aan te bieden. 

Algemene huurmatiging
• De jaarlijkse huurverhogingsruimte voor sociale woningen wordt vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting. Tot op heden is het uitgangspunt dat de huurontwikkeling gekoppeld is aan de inflatie van het voorgaande kalenderjaar (1 dec – 1 dec). Gegeven de verwachting dat er in 2022 een uitzonderlijke hoge inflatie zal zijn (> 10%), zijn partijen het erover eens dat het voor het betaalbaar houden van de sociale huurwoningen noodzakelijk is om de komende jaren een ander uitgangspunt te kiezen.
• In afwijking van het inflatievolgende beleid van afgelopen jaren spreken partijen af dat de huursom van corporaties in 2023, 2024 en 2025 een maximale stijging zal hebben die gelijk is aan de CAO-loon- ontwikkeling van het voorgaande jaar (voor 2023 dus die van 2022) minus 0,5 procentpunt.
• Op individueel woningniveau kan hier nog van worden afgeweken.
• De koppeling met de loonontwikkeling kiezen partijen voor deze drie jaren, omdat hiermee geborgd wordt dat het inkomen van huurders in principe elk jaar harder stijgt dan de huur. Dit geldt niet alleen voor huurders met inkomen uit werk, maar ook voor huurders met een uitkering. De huurquote, het deel van het inkomen dat huurders aan huur besteden, moet hierdoor tot en met 2025 automatisch verbeteren.
Op deze manier profiteren alle huurders van de afschaffing van de verhuurderheffing en buigen we het negatieve effect van de uitzonderlijke hoge inflatie om in een positief resultaat voor huurders.
Lagere huren voor lage inkomens
• In het programma Betaalbaar wonen heeft de minister voor Volkshuisvesting het doel gesteld om de betaalbaarheid van de huur voor met name huurders met een laag inkomen te willen verbeteren. De groep die het meest effectief geholpen kan worden door maatregelen in de huur, is de groep huurders met een inkomen tussen 100% en 120% sociaal minimum. Deze maatregel gaat waarschijnlijk pas in 2024 in. Het is dan ook nog te vroeg om hiervoor details te geven.

(afspraak tussen de Minister van Volkshuisvesting, Aedes (corporaties) en de Woonbond (huurdersorganisaties), ondertekend 30-06-2022.

Wordt vervolgd

Wout Moelard
secretaris SHBW

Dag Wim en welkom Jan 

Op de terugweg van onze laatste vakantie in Frankrijk, dachten we na ettelijke uitnodigingen, laten we nu maar eens een andere route nemen en even op bezoek gaan bij onze huidige voorzitter Wim van der Elst (en zijn vrouw AnneLies) in Le Magny in de Vogezen. Zij hebben daar een fantastisch (toen nog) tweede huis in het rustige kleine dorp. 

Zij hebben in de buurt diverse Nederlandse, maar ook andere buitenlandse, kennissen en zo ook eigenaren van een kleine camping vlak in de buurt waar we voor een paar dagen onze caravan konden stallen. 

De volgende dag zaten we heerlijk op hun terras van een goed glas te genieten en vertelde hij dat ze recent besloten hadden om zich permanent in Frankrijk te vestigen. 

Oeps, dat betekende dus het beëindigen van het voorzitterschap van de SHBW, dat was wel even slikken want we hadden (en hebben nog tot 1 november a.s.) een uitstekende voorzitter die zich kundig inzette voor de huurders van Beter Wonen.

Wij hebben als bestuur ruim 6 jaar prettig met elkaar samengewerkt. Maar zoals het gaat in de praktijk moest er dus nagedacht worden over een opvolging. Wim kwam zelf ook met een tip, Jan Hammink zou wel eens een goede opvolger kunnen zijn.

Het bestuur heeft Jan uitgenodigd en we hebben een avond met elkaar van gedachten gewisseld en kregen al gauw het gevoel, dit zit wel goed en we gaan ervoor. 

Jan is bekend als oud-raadslid en heeft dus ook, net als Wim en niet onbelangrijk, een groot netwerk in de Almelose politiek. En ook als oud-lid van D66, PvdA en LAS een sociale inslag. Hij is zich nu aan het inwerken in de Volkshuisvesting en neemt al deel in het overleg over de Prestatieafspraken. 

Wim (en AnneLies) het gaat jullie goed in Le Magny en Jan, veel succes in je nieuwe functie. 

Namens het bestuur van de SHBW,

Wout Moelard, secretaris.

De huurdersorganisatie van Beter Wonen, de SHBW, is deelnemer aan het jaarlijks overleg over de volkshuisvesting met de gemeente Almelo, de beide corporaties en de huurdersorganisatie van St. Joseph, de HAR. Jaarlijks leidt dat tot de zgn. Prestatieovereenkomst, waarin de betrokken partijen bijvoorbeeld vastleggen hoeveel huizen er gaan worden gebouwd, gesloopt of gerenoveerd. Vooral die laatste categorie is stevig aan de orde in deze tijd. De afspraken moeten ondertekend en wel half december zijn ingediend bij het Ministerie van Wonen, en de Autoriteit Woningcorporaties ziet dan toe op de naleving.

Ditmaal hebben SHBW en HAR voorgesteld een nieuwe woonvorm te ontwikkelen waarmee twee problemen tegelijk kunnen worden aangepakt: vereenzaming onder oudere huurders, en betaalbare huisvesting voor jongeren, al dan niet jonge gezinnen. Het idee heeft de naam gekregen “Jong en Oud onder één dak’.

Al jarenlang wordt het idee omarmd dat oudere generaties ‘bij elkaar’ willen wonen. Veel complexen zijn daarvoor bestemd en ook het begrip ‘knarrenhofjes’ is langzamerhand wel bekend. Het idee erachter is mogelijk dat oudere mensen last zouden hebben van jongere mensen met misschien wel kinderen (!). Maar waarom zou dat niet juist wat levendigheid kunnen brengen? Ondertussen is de vereenzaming in die complexen een groeiend probleem, mét de nodige (zorg)kosten tot gevolg.

Het huisvestingsprobleem voor jongeren is griezelig aan het groeien. Veel jongere mensen wonen tot ver in de dertig bij hun ouders thuis omdat er geen passende woning is te vinden. In ‘Den Haag’ begint het besef door te dringen dat er stevig moet worden gebouwd, maar dat mag dan weer niet ten koste van ‘de bijtjes en de bloemetjes’. Het is wat gechargeerd neergezet, maar veel jonge mensen die al jaren op een huis wachten, denken er wel zo over.

Het voorstel van SHBW en HAR is nu om de twee generaties onder één dak te huisvesten, waarbij de jongere generaties een lagere huur betalen in ruil voor ‘omzien naar de oudere medebewoners’. Omzien betekent niet: verzorgen of zorg bieden – dat moet in handen blijven van professionele zorgaanbieders. Maar de hulpverleensters van de thuiszorg brengen ongeveer de helft (!) van hun werktijd door in hun autootje om van de ene naar de andere ‘cliënt’ te rijden. Ook dat kan efficiënter - en dus goedkoper.

Een lagere huur kost de corporatie geld, maar als de zorg goedkoper wordt zouden verhuurder en zorgaanbieder een verdienmodel kunnen ontwikkelen waarbij de een de ander compenseert. Dan blijven de kosten gelijk en is alle winst voor de huurder!

De ondertekenaars van de Prestatieovereenkomst gaan nu een werkgroep vormen om de vragen die het project oproept in kaart te brengen en te beantwoorden. Laten we dus geen ‘hoera’ roepen voor we over de brug zijn – maar er wordt aan de brug gebouwd, en dat is in elk geval een stap voorwaarts!

Wim van der Elst

voorzitter SHBW

                                        Teveel huur betalen

 

Méér betalen voor hetzelfde vindt niemand prettig. Maar soms ontkom je er niet aan, hebben we de afgelopen tijd gemerkt. Méér betalen voor een liter benzine, méér betalen voor je boodschappen, méér betalen voor je verwarming. Het verschijnsel heet inflatie, die op dit moment wordt aangewakkerd door de miserabele toestand in Oekraïne.

Ook de huren gaan omhoog, hoewel de minister van Wonen daar elk jaar een grens aan stelt voor de corporatiewoningen. Zolang Beter Wonen de huren niet hoger maakt dan door de minister is toegestaan, hebben we als huurdersorganisaties daar wettelijk niets tegen in te brengen. Tenslotte is een financieel gezonde corporatie ook in het belang van de huurders: als uw kraan lekt, wilt u tenslotte wél dat die gerepareerd wordt.

De corporaties hebben echter de afgelopen jaren een bijzondere belasting moeten betalen: de zgn. verhuurderheffing. De regering mocht met dat geld doen wat ze wilde – het ging naar de ‘algemene middelen’. De laatste jaren betaalden de corporaties ongeveer drie maanden (!) huuropbrengst aan verhuurderheffing.

Die heffing wordt nu afgeschaft, en dat zou ook hoog tijd worden. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of die afschaffing in stukken wordt afgeschaft of in één keer, en wat er eventueel aan voorwaarden aan vastzit. Maar dat de corporaties minder belasting gaan afdragen staat vast.

De SHBW heeft Beter Wonen voorgesteld (een deel van) de vrijkomende gelden te bestemmen voor huurverlaging. Tenslotte hebben de huurders die verhuurderheffing jarenlang opgebracht – met andere woorden: ze hebben jarenlang teveel huur betaald.

Op het moment dat de huuraanpassing 2022 ingaat is nog onduidelijk hoe de afschaffing van de verhuurderheffing zal verlopen. De SHBW en de Woonbond blijven dat nauwgezet volgen. Wie weet levert het volgend jaar een voordeel op voor onze huurders!

 

                                   Huurwoning

Bron: AD 9 maart 2022

Linkse partijen willen sociale huurwoningen beschermen: 

Het linkse blok van de PvdA, SP en GroenLinks heeft een initiatiefwet ingediend waarin staat dat er per saldo geen sociale huurwoningen meer mogen verdwijnen. In het wetsvoorstel wordt vastgelegd dat er pas een sociale huurwoning mag worden verkocht, geliberaliseerd of gesloopt, als er tenminste evenveel nieuwe sociale huurwoningen voor terugkomen. Alleen voor specifieke situaties wordt een uitzondering gemaakt.

Het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties is tussen 2013 en 2019 met 150.000 afgenomen tot 2 miljoen huizen. Dat onthulde stadsgeograaf en onderzoeker Cody Hochstenbach in zijn boek Uitgewoond, dat onlangs uitkwam. Een klein deel van de 150.000 woningen is gesloopt, een groter deel verkocht aan beleggers of aan de bewoners, en een deel is in het onbeschermde segment van de woningvoorraad terechtgekomen, waar de huren fors hoger liggen. In het document De Staat van de Corporatiesector staat dat het aandeel sociale huurwoningen in Nederland is geslonken van 29,3 procent in 2015 naar 27,2 procent in 2020, terwijl de corporatiedoelgroep groeit. Het aantal gereguleerde particuliere huurwoningen daalde zelfs met ongeveer een vijfde. 

Ook het verkopen van sociale huurwoningen aan de zittende verhuurders, zoals in het coalitieakkoord als doel wordt geformuleerd, vinden de linkse partijen geen goed idee. ,,Dat lijkt sympathiek, maar heeft desastreuse gevolgen voor het aantal betaalbare huurwoningen”, aldus Nijboer.

https://www.ad.nl/wonen/linkse-partijen-willen-sociale-huurwoningen-beschermen-er-verdwijnen-betaalbare-huizen~aedecf7d/

De Almelose huurdersorganisaties SHBW van Beter Wonen en HAR van St. Joseph Almelo praten jaarlijks met de Gemeente en de beide corporaties over het huisvestingsbeleid. Hoeveel woningen moeten er worden gebouwd of gesloopt, hoe verbeteren we leefbaarheid in de wijken en buurten, hoe pakken we het milieubeleid aan, hoe brengen we zonnepanelen aan en hoe gaan we van het gas af? Allemaal vragen waar beleid over moet worden gevoerd, en dat wordt neergelegd in de zogenaamde Prestatieovereenkomst. Die overeenkomst moet in december officieel door alle partijen worden ondertekend.

Vorig jaar november bleken er nog haken en ogen te zitten aan het toen bereikte onderhandelingsresultaat, maar het ziet er naar uit dat er binnen enkele weken toch een akkoord komt. De SHBW juicht dat toe, want al liggen sommige standpunten uit elkaar – we wonen in dezelfde stad en we moeten met elkaar verder. Compromissen sluiten hoort erbij.

Maar we zijn vooral tevreden over de twee extra punten die SHBW en HAR gezamenlijk hebben ingebracht. Extra – want vóór de zomer waren de huurdersorganisaties het al eens geworden met de corporaties over het beleid van de komende jaren. Maar voor de twee extra punten is ook de medewerking van de Gemeente Almelo nodig.

Het eerste betreft de aanpak van de schuldenproblematiek. Wij vinden dat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Er bestaat een organisatie die mensen helpt in het zoeken naar alle mogelijkheden om te besparen op uitgaven of om een beroep te doen op gemeentelijke voorzieningen waar ze recht op hebben. Deze VoorzieningenWijzer heeft in veel gemeenten – ook in Twente – veel mensen uit de schuldenput getrokken door besparingen van soms wel honderden euro’s per jaar. De wethouder heeft in het overleg ten stelligste ontkend dat de gemeente de weg naar alle aanwezige voorzieningen wil afschermen, maar al te gretig om de weg te wijzen is men kennelijk ook niet, zo blijkt uit veel reacties van onze huurders. Nu wordt overeengekomen dat de VoorzieningenWijzer dit jaar zal worden ingeschakeld, en we houden u van de voortgang op de hoogte!

Het tweede punt waar SHBW en HAR extra aandacht voor (blijven) vragen is vereenzaming. Een gruwelijk probleem dat in elke wijk, in elke straat, in elk complex voorkomt. Omzien naar elkaar – noaberschap – is in de stad niet vanzelfsprekend. En het beleid om speciale complexen te bestemmen voor ‘ouderen’ helpt ook al niet, hoe goedbedoeld het ook mag zijn. Wij pleiten daarom voor een woonvorm waarin oudere en jongere mensen sámen in één complex of één straat wonen. En om te stimuleren dat de jongeren omzien naar de ouderen zouden ze in aanmerking moeten kunnen komen voor een lagere huur in ruil voor het beschikbaar stellen van wat vrije tijd. Voor een boodschapje, iets gedaan krijgen op de computer, noem maar op. Maar vooral: aandacht. En daarvoor belonen werkt altijd!

‘Omzien naar’ betekent nadrukkelijk niet: de zorg overnemen. Die moet in handen blijven van professionele zorgverleners, maar het zou niet verkeerd zijn die organisaties óók te betrekken bij deze vorm van wonen. Als we nou tóch iets nieuws gaan uitproberen, kunnen we net zo goed proberen die zorg wat efficiënter en dus goedkoper te maken.

Jong en Oud onder één dak en de VoorzieningenWijzer – twee initiatieven van de huurdersorganisaties van Beter Wonen en St. Joseph Almelo.
Het startpistool gaat omhoog …

 

Bron: Tubantia 16 februari 2022

Nieuwe woonvormen voor ouderen

Bron: AD 10 februari 2022

Het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties is tussen 2013 en 2019 met 150.000 afgenomen tot 2 miljoen huizen. Dat onthult stadsgeograaf en onderzoeker Cody Hochstenbach in zijn boek Uitgewoond, dat vandaag uitkomt. ,,De afbraak van betaalbare woningen van corporaties is bewust politiek beleid, dat gevolgen heeft voor de hele huizenmarkt en de wooncrisis grotendeels veroorzaakt.”

Dat dr. Cody Hochstenbach (32), werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, een keer met een boek zou komen stond wel vast. Hij doet al negen jaar onderzoek naar volkshuisvesting, maar is er pas sinds kort van doordrongen dat hij deels wordt gedreven door zijn persoonlijke ervaring als jonge middelbare scholier in Maastricht. Zijn eigen vader raakte dakloos. Zelf woonde hij bij zijn moeder. Uit schaamte vermeed hij met zijn vrienden de plekken op straat waar zijn vader verbleef. 

Het heeft denk ik indirect een rol gespeeld. Je stelt als onderzoeker andere vragen en ik ben ervan overtuigd dat de grootste uitwassen van de wooncrisis aan de absolute onderkant plaatsvinden: dakloosheid, mensen die geen thuis kunnen vinden of grote moeite hebben om de huur op te brengen.”

Die persoonlijke invalshoek weerhoudt Hochstenbach er niet van zich te focussen op de wetenschappelijke feiten. Hij verklaart scherp hoe het kan dat huizen in vijf jaar tijd gemiddeld 120.000 euro duurder zijn geworden en waarom dat niet vanzelfsprekend is, maar de uitkomst van een maatschappelijke ideologie waarbij woningbezit centraal staat. ,,Het beleid is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan het feestje van vermogensopbouw via de eigen woning, maar dat systeem begint te piepen en te kraken.”

Waar zijn die 150.000 corporatiewoningen gebleven?
,,Een klein deel is gesloopt, een groter deel verkocht aan beleggers of aan de bewoners, en een deel is in het onbeschermde segment van de woningvoorraad terechtgekomen, waar de huren fors hoger liggen. Het aantal toewijzingen aan woningzoekenden is met een kwart afgenomen sinds 2013, toen woonminister Stef Blok een aantal maatregelen invoerde om de woningmarkt uit de financiële crisis te trekken.”

De Nederland­se sociale huursector is opgebouwd in de jaren 50, 60 en 70 en werd juist alom geprezen

,,Let wel: die 150.000 is het getal onder de streep, dus de 14.000 huizen die corporaties jaarlijks bouwen, hebben de afbraak van de sociale huursector hooguit afgeremd. Bovendien zijn er nog veel meer sociale huurwoningen verdwenen, namelijk de woningen in bezit van particuliere beleggers. Betrouwbare cijfers zijn er niet, maar we weten dat de stijgende WOZ-waardes ervoor zorgen dat met name woningen in de steden boven de puntengrens komen van een beschermde huurprijs. Huurprijzen schieten bij een wisseling van bewoners zo van 700 naar 1500 euro per maand.”

Cijfers corporatiewoningen

- Nederland telt 8 miljoen woningen, waarvan grofweg 60 procent koop, 30 procent sociale huur en 10 procent vrije sectorhuur. 
- In 2013 waren er nog 2,17 miljoen sociale huurwoningen van corporaties, nu 2,02 miljoen. 
- In 2019 bouwden corporaties 14.000 woningen, maar ze sloopten er 8000 en verkochten er 11.000.
- Het aantal toewijzingen (verhuizingen naar sociale huurwoning) slonk van 224.000 in 2015 naar 168.000 in 2019. - De wachttijd om in aanmerking te komen voor een woning is in een kwart van de gemeenten meer dan 7 jaar.

https://www.ad.nl/wonen/in-zes-jaar-tijd-verdwenen-150-000-sociale-huurwoningen-bij-corporaties-bewust-beleid~abb189a0/

 

 

Jong en oud 21102021

https://www.tubantia.nl/almelo-e-o/nieuwe-woonvorm-in-de-maak-in-almelo-ouderen-eenzaam-in-huis-zorg-voor-jongelui-als-buren~a4efc3bf/

Huurwoning

Tubantia 26 augustus 2021

ALMELO - Het aantal mensen dat naarstig op zoek is naar een sociale huurwoning in Almelo is in een jaar tijd met tien procent gestegen, naar ruim 3400. Toch is de kans groot dat nieuwe huurders vrij vlot de sleutels ontvangen. Gemiddeld is de wachttijd in Almelo zeven maanden. 

Een sociale huurwoning wordt niet zomaar toegewezen. Gegadigden moeten er wel wat voor doen; reageren als er een geschikt huis of appartement vrij komt, benadrukt woordvoerder Rutger Brunink van Beter Wonen. „Als je staat ingeschreven als woningzoekende en je doet verder niets, dan gebeurt er ook niets. Krijg je geen huis.”

Woonburo

Samen met zustercorporatie Sint Joseph regelt Beter Wonen de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat gebeurt via het Woonburo. Op de site worden op dit moment acht appartementen en een tussenwoning te huur aangeboden. Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat, want Almelo telt momenteel ongeveer 3400 ‘actief woningzoekenden’, blijkt uit de jaarverslagen van de beide corporaties.

Wachttijd valt mee

Toch valt de wachttijd alleszins mee, doet de Beter Wonen-woordvoerder uit de doeken. „De gemiddelde zoektijd voor een sociale huurwoning is zeven maanden. Dat blijkt uit gegevens van ons Woonburo. Vergeleken met veel andere plaatsen in Nederland gaat het zoeken naar een huurwoning vlot in Almelo.” Onderzoek door research- en adviesbureau Rigo bevestigt dat. In sommige gemeenten, zoals Woerden en Putten, kunnen de wachttijden zelfs tot negen jaar oplopen. In Overijssel zijn er volgens Rigo plaatsen met wachttijden van vijf jaar. In de directe omgeving van Almelo doet Rijssen-Holten het met een gemiddelde zoektijd van zes maanden nog wat beter. In Twenterand is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning 13 maanden.

 Druk op woningmarkt 

In Almelo is het aantal actief woningenzoekenden al jaren aan het stijgen, blijk uit de jaarverslagen van de corporaties. Terwijl ook de gemiddelde inschrijfperiode bij het Woonburo steeds langer wordt. In 2020 was dat gemiddeld 2,3 jaar. „De druk op de woningmarkt in Almelo blijft oplopen”, wordt geconcludeerd. Brunink van Beter Wonen legt uit dat er een aanzienlijk verschil is tussen ‘inschrijfperiode’ en ‘zoektijd’. „Iemand die ingeschreven staat is niet per definitie actief zoekend. Dat is hij of zij pas wanneer er daadwerkelijk op vrijgekomen woningen wordt gereageerd.”

Snel inschrijven

Veel inschrijvers zijn daar nog niet aan toe, weet Brunink. „Neem bijvoorbeeld een ouder echtpaar dat nu in een tussenwoning woont en op den duur wil verhuizen. Bijvoorbeeld naar een appartement in het centrum. Wij adviseren deze mensen zich alvast in te schrijven via het Woonburo.” Dan is het echtpaar namelijk eerder aan de beurt, als er in de toekomst een geschikte woning vrij komt. „Degene die het langst staat ingeschreven komt het eerst voor een bezichtiging in aanmerking.”

12000 huurwoningen

Samen beschikken de twee corporaties over circa 12.000 huurwoningen in Almelo. Waarbij Beter Wonen met 6400 huizen wat groter is. „Het aantal woningen is de laatste jaren stabiel, als ik kijk naar onze projecten met sloop, nieuwbouw en renovatie”, zegt Brunink. Bij een sociale huurwoning is de maandelijkse huur niet hoger dan de toeslaggrens, momenteel op 752,33 euro bepaald. In Almelo is 33 procent van de woningen (in totaal 33.000) aangemerkt als sociale huurwoning.

Alleenstaande met laag inkomen

Volgens gegevens van het Woonburo is de meest voorkomende actief woningzoekende een ‘alleenstaande, met een laag inkomen’. De woordvoerder van Beter Wonen heeft de cijfers op een rijtje. „Van de ruim 3400 actief woningzoekenden komen er ruim 2700 uit de gemeente Almelo zelf. Dat is bijna 80 procent. Uit de rest van Twente komen er ruim 400. Dat geeft aan dat de woningmarkt in Almelo een sterk lokaal karakter heeft.” 

 

Telegraaf 21 augustus 2021

toeslagen blijven liggen

 

Voor meer uitleg zie ook: https://www.woonbond.nl/beleid-belangen/huurtoeslag/normen-en-grenzen-huurtoeslag

Als er één ding is dat we in het corona-tijdperk hebben geleerd, dan is het dat vereenzaming een enorm probleem is geworden. De lockdown heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat heel veel (oudere) mensen ook zonder overheidsmaatregelen soms dagenlang alleen zijn, met hooguit een heel kort bezoek van een zorgmedewerkster die steunkousen aantrekt en medicijnen geeft.

De SHBW en de HAR van St. Jozef hebben het probleem dan ook stevig op de agenda gezet. Daar is een plan uit voortgekomen voor een alternatieve woonvorm dat dit jaar onderwerp van gesprek is tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. De komende maanden moet blijken of het voorstel levensvatbaar is.

Waar we naar toe willen koersen is een woonvorm waar oudere en jongere mensen samen onder één dak wonen. De jongere mensen huren hun woning tegen een lagere prijs, in ruil voor het beschikbaar stellen van vrije tijd voor hun oudere medebewoners. “Omzien naar” is daarbij het sleutelwoord – geen ‘zorg verlenen’, want dat is voorbehouden aan de professionele zorgorganisaties. Het gaat om boodschapjes doen, een klusje in huis, uitleggen hoe een iPad of zo werkt. Contacten onderhouden, belangstelling hebben en tonen, geen herrie maar reuring brengen. Wat leven in de brouwerij. 

De zorgorganisaties spelen ook een rol in het project. Veel van de zorgmedewerksters brengen naar eigen zeggen de helft van hun werktijd door met het reizen van de ene naar de andere patiënt. Een waanzinnige verspilling van tijd en geld! In ons project ‘Oud en Jong onder één dak’ is er in het complex dan ook een ruimte voor een zorgorganisatie waar een medewerkster het complex onder haar hoede heeft. Efficiënt en veel goedkoper dan nu.

Zonder hulp van de rijksoverheid zal dat allemaal niet betaald kunnen worden. Er wordt – geloof het of niet – thans gewerkt aan de formatie van een nieuw kabinet. Dat is hét moment om ‘de politiek’ ertoe te brengen de ‘tijdelijke’ verhuurderheffing af te schaffen. Dat is een bijzondere belasting voor corporaties (die wordt opgebracht door de huurders van sociale huurwoningen!), ter grootte van zo’n drie maanden huuropbrengst. Als we dat bedrag kunnen inzetten voor projecten als ‘Jong en Oud’ dan heeft dat alleen maar voordelen:

  1. Er worden huizen gebouwd (dringend nodig);
  2. Er komen huizen beschikbaar (oudere mensen gaan verhuizen)
  3. Het ‘virus van de eenzaamheid’ (zoals koning Willem Alexander het noemde) wordt aangepakt;
  4. De zorg wordt efficiënter en goedkoper.

Op 21 september begint het gesprek tussen Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties over de zgn. Prestatieovereenkomst 2022 en verder. Daarin spreken de partijen af wat er volgend jaar en de jaren daarna gaat gebeuren in de volkshuisvesting. De grote zorgpartijen in Almelo hebben al laten weten sympathiek tegenover het project ‘Jong en Oud’ te staan. Er zal volgend jaar waarschijnlijk nog niet gebouwd worden, maar we staan aan het begin van beweging in die richting.

En nu doordouwen!

St. Huurdersplatform Beter Wonen

Wim van der Elst, voorzitter    

Logo Beste Buur Bokaal

 

Dit jaar organiseert Beter Wonen samen met Sint Joseph voor de vierde keer de Beste Buur Bokaal. De Beste Buur Bokaal is bedoeld om aandacht te vragen voor fijne buren, die altijd voor anderen klaarstaan. Ook dit jaar roept een onafhankelijke jury de Beste Buur uit in Almelo. Deze fijne buurman of buurvrouw krijgt een mooie beker en prijs! U kunt uw buurman of buurvrouw tot 16 augustus aanstaande nomineren voor de Beste Buur Bokaal. Dat kan via deze website: https://www.bestebuurbokaal.nl/almelo/

Iedere inwoner van de gemeente Almelo kan een buurman of buurvrouw nomineren

Dit geldt dus ook voor mensen die geen woning bij Beter Wonen of Sint Joseph huren. Wilt u iemand nomineren? Vergeet dan niet om uit te leggen waarom deze persoon zo'n goede buur is. Een onafhankelijke jury wijst uiteindelijk een winnaar aan. Op 25 september aanstaande wordt de winnaar bekendgemaakt. Dit gebeurt tijdens een feestelijke uitreiking, waar de genomineerden voor worden uitgenodigd.

De Beste Buur Bokaal wordt gezamenlijk georganiseerd

Beter Wonen en Sint Joseph organiseren de Beste Buur Bokaal gezamenlijk. De huurdersorganisatie SHBW en de HAR zijn nauw betrokken. Verder zijn Avedan en Gemeente Almelo betrokken bij de Beste Buur Bokaal.

klantvisie 2021


Beste lezer en huurder van Beter Wonen,

Beter Wonen probeert haar dienstverlening telkens te verbeteren. Zij horen daarom graag wat u van Beter Wonen verwacht en hoe Beter Wonen aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. In deze vragenlijst stellen zij hier een aantal vragen over. Het zou fijn zijn als u de vragen beantwoordt. Uw antwoorden worden alleen gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. Uw antwoorden zijn anoniem. Beter Wonen kan dus niet zien wie de vragenlijst heeft ingevuld. Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig. Beter Wonen bewaart alle antwoorden een aantal maanden, zodat zij hiervan kunnen leren.

Heeft u de uitleg begrepen en wilt u de vragenlijst invullen? klik dan op onderstaande link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dCTVVGBZMkidoaUYj5HmJ1vbEWlQDHVDnKrpW3gfctFUMFUzTFNDUTNPRjZJUE42OEw1SlFMTU02Ty4u

Hartelijk bedankt voor uw deelname.

Let op: wij kunnen via deze vragenlijst geen persoonlijke klachten opnemen. Heeft u een persoonlijke klacht? Neem dan contact op via (0546) 54 64 64 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

                                                          zomer

 

De Woningwet 2015 geeft de huurdersorganisaties die verbonden zijn aan woningbouwcorporaties een aantal rechten. De SHBW en Beter Wonen hebben daarover een samenwerkingsovereenkomst gesloten die een helder overzicht biedt van de onderwerpen waar de huurders bij zijn  betrokken.

Zo moet de SHBW instemming verlenen aan een voornemen tot huurverhoging, en die verhoging mag niet uitstijgen boven het percentage dat de verantwoordelijke minister heeft vastgesteld. Dit jaar had die minister bepaald dat de huren van de ‘sociale woningen’ niet mogen stijgen. Maar Beter Wonen heeft ook woningen die niet onder die bescherming vallen, en die huren zouden wél omhoog mogen. De SHBW heeft toen een pleidooi gehouden voor ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, en Beter Wonen heeft daarmee ingestemd.

In de Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op de Directie van Beter Wonen, zijn twee commissarissen geselecteerd met instemming van de SHBW. Dit jaar is er een nieuwe ‘huurderscommissaris’ op deze wijze benoemd, en eind dit jaar is er opnieuw een procedure voor de benoeming van zo’n commissaris.

Zo is de SHBW ook met een instemmingsrecht betrokken bij andere zaken, zoals de afrekening servicekosten of een sociaal plan. Daarnaast moet de SHBW om advies gevraagd worden voor een groot aantal andere beleidszaken. Al met al levert dat een aardig takenpakket op voor de vijf bestuursleden, en dat vraagt een zeer regelmatig overleg met de Directie van Beter Wonen. Dat overleg verloopt in goede harmonie omdat beide partijen een open oog hebben voor de belangen van de ander.

In het jongste overleg is ter sprake gekomen dat het soms wél lang duurt voor er wordt gereageerd op meldingen van storingen of dingen die kapot zijn of verzoeken om informatie. Dat leidt nog wel eens tot irritatie bij huurders of bewonerscommissies. Er wordt nu uitgezocht of die vertraging ‘corona-gerelateerd’ kan zijn of dat er andere oorzaken zijn. Maar het belang van een goede en voortvarende communicatie is onderkend.

En nu gaan we de vakantieperiode in. Ons volgende overleg met Beter Wonen zal gaan over de begroting 2022. Voor de SHBW is dat het belangrijkste overleg, want in de begroting staan de voornemens voor dat jaar en de SHBW is bij veel van die plannen betrokken als adviseur. Bovendien gaat het overleg met corporaties, gemeente Almelo en de collega’s van St. Joseph over de volkshuisvesting de komende jaren gewoon door.

Zomervakantie? Er is genoeg te doen!

Wim van der Elst

voorzitter SHBW